The snow creates stripes on Denali's mountains.

The snow creates stripes on Denali's mountains.